Fotolia_45439773_S - Copy

כתבה אורית – השתתפות באירוע גיבורים קטנים

כתבה אורית גלובס עצמאות מאי 2014

כתבה אורית ליידי גלובס אפריל 2013י

כתבה אורית ליידי גלובס אפריל 2013 המשך1

כתבה אורית ליידי גלובס אפריל 2013 המשך2

כתבה אורית ליידי גלובס אפריל 2013 המשך3

כתבה בנושא העסקה במגזר הערבי

כתבה בנושא מוגבלויות

כתבה -תיגבור בנושא השמת בעלי מוגבלויות

כתבה שוקי פליין- דה מרקר – 12.1.16

כתבה אורית שכר וקצבה לבעלי מוגבלויות

יום פתוח בסניפי הביטוח הלאומי